Protestantse Kerk Nederland

De Protestantse Gemeente Delden maakt deel uit de van de Protestantse Kerk Nederland die op zich weer deel uit maakt van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst – in geloofsbelijdenis, kerkorde en in een visienota.

De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.  Lees hier over die samenvoeging.

Onze Focus

als PG Delden

Wij als gemeente willen dat het duidelijk is dat we een verscheidenheid in geloofsbeleving in onze gemeente hebben. We geven elkaar als één gemeente ruimte in de beleving en viering van het geloof in al haar facetten.

Samengevat: Verbinden in verscheidenheid!

Het Beleidsplan van 2016-2020 is in 2022 nog steeds relevant en daarom hebben we nog geen nieuw beleidsplan geschreven.

Het beleidsplan geeft ons drie pijlers waar het ‘kerk-zijn’ voor ons op is gebaseerd. Deze pijlers zijn:

  1.  het geloofsgesprek
  2. omzien naar elkaar
  3. dienst aan de samenleving

Deze drie pijlers hebben we hieronder nader toegelicht.

Geloven in de Protestantse Kerk Nederland

Geloofsbelijdenis

In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is.

De kerk belijdt
Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat. De Protestantse Kerk doet dit in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de:

De kerk erkent de betekenis van:

Bron: Artikel I – De kerk, Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland