De Diaconie

in Matteüs 23: 10-11 noemt Jezus zichzelf en de discipelen ook διάκονος = diaken wat betekent dienaar. 

Vanuit haar ambtelijke taken:

  • het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld

geeft de diaconie invulling aan het Beleidsplan 2016-2020 “Verbinden in verscheidenheid”.

Als diaconie hebben wij onze activiteiten daarvoor in een jaarplan samengevat.

Maarten Bruynes
Maarten Bruynesvoorzitter
Judith van der Meer
Judith van der Meersecretaris
Jan Gertenbach
Jan Gertenbachpenningmeester

Hoe wij werken

Samen

Wij zijn een gezellige club mensen met een dienstbaar hart naar onze medemens. Ons verlangen is het om met name onze geloofsgenoten dichtbij (regionaal en lokaal) en veraf (mondiaal) te dienen met de gaven die we hebben.
Wij zijn geen diakenen omdat we onszelf zo belangrijk vinden maar omdat we een passie hebben om te dienen. Hoe we dat handen en voeten geven kunt u hieronder lezen. En wij kunnen dat niet alleen. Wij hebben U daarbij nodig!

We komen jaarlijks zo’n 9 keer bij elkaar maar alleen als dat nodig is. Ons vergaderen is flexibel en redelijk informeel zonder daarbij buiten de lijntjes te kleuren. We hebben oog voor elkaar en vangen elkaar op. Zelden of nooit kan er agenda technisch niet wat geregeld worden. We staan er samen voor. Samen is belangrijk voor ons!

Wat u kunt aandragen zijn ideeën voor collectes, noden die u hoort in de gemeente, en natuurlijk bidden en geven! Laat gerust een berichtje hieronder achter. 

Taakverdeling

De taken binnen ons team zijn als volgt verdeelt:

Maarten Bruynes is onze voorzitter en hij is het eerste aanspreekpunt voor u als gemeentelid. Hij leidt de vergaderingen en houdt ons bij de les. Daarnaast heeft als geestelijk werker zijn inbreng met name als het gaat om internationale projecten en  vertegenwoordigt het College van Diakenen de diaken in het moderamen.

Judith van der Meer is onze secretaris en zij doet de verslaglegging van onze vergaderingen. Daarnaast is zij jeugddiaken en dus de contact persoon met de kindernevendienst en jeugdkerk. 

Jan Gertenbach is onze penningmeester en beheert de gelden van het College van Diakenen zoals dat netjes heet.

Mineke Boerman is als diaken verantwoordelijk voor de evenementen zoals de kerstviering voor de ouderen, de Paas-attenties, Ziekenzondag en  Regionale Kerstactie voor de Minima. Ook is zij nog contact-persoon voor  de Twenteweek.

Vacatures: voor het leveren van bijdragen in ondermeer de vertegenwoordiging van de diaconie in werkgroepen zoals:

  • de kerk-app
  • de website
  • het bereiken van de middengroep 

Vaste gast in onze vergaderingen is Dick Juijn, onze predikant.
Hij heeft zijn inbreng als het gaat over wat hij in de gemeenschap hoort en ziet en draagt net als alle andere diaken ideeën aan.

Mineke Boerman
Mineke Boermandiaken
vacature
vacature
vacature
vacature

Een mondiale taak

40 Dagen Project

Madagaskar

Onderwijs kansarme kinderen

Voor het 40-Dagen Project 2023 is dit jaar gekozen voor een project Mikolo Ny Aina in Madagaskar.
De stichting Mikolo Ny Aina wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen in Madagaskar.

Armoede

mondiaal

Geven om Leven

Als diaconie zijn wij ook vrij om aan betrouwbare projecten te geven. Projecten die ANBI geregistreerd zijn en waarvan we weten dat het geld goed terecht komt zoals aan de Stichting WIFI 

Humanitaire Hulp

mondiaal

Reactie op rampen

Als gemeente willen we natuurlijk ook bijdragen in geval van humanitaire rampen. Vaak besluiten we als diakenen al te geven en houden we de collecte achteraf. Snelheid mis immers geboden!

bijvoorbeeld via

Mondiaal mensen hoop bieden

mondiaal

Kerk in Actie

Samen zijn we de Kerk in Actie. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is een landelijk initiatief van de Protestantse Kerken in Nederland.
Meer daarover vindt u hier.

Een regionale taak

1e Zondag van de Maand Project

regionaal en mondiaal

projecten die aandacht vragen

Het college van diaken heeft besloten om de 1e zondag van elke maand (m.u.v. de Veertigdagentijd) een collecte te houden voor specifieke en concrete doelen. De week voorafgaand en op de zondag zelf zal de geloofsgemeenschap geïnformeerd worden wat de bestemming van de collecte zal zijn. 

Voor de collectes kunnen voorstellen bij het college worden ingediend.

Kerstactie Minima

regionaal

Kerstpakket

Jaarlijks worden in samenwerking met gemeente en overige kerkgenootschappen in de Hof van Twente kerstpakketten samengesteld voor de minima in de Hof. Vanuit de gemeente is altijd veel belangstelling om mee te helpen, maar voor dit project is slechts beperkte hulp nodig omdat we samen werken met de andere kerkgenootschappen. 

Praktische Hulp

regionaal

Doe mee!

Ook dit jaar willen we weer een aantal keren praktisch aan de slag in onze regio.

De diaconie is zich aan het oriënteren op een aantal projecten.

Een lokale taak

Paas Ontmoeting

lokaal

80 plussers

Ontspannen Ontmoeten

Voor gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn wordt rond Pasen een middag gehouden in het Hoogspel of elders. Dit is een mooie gelegenheid voor de oudere gemeenteleden om bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten. De gemeenteleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De persoonlijke uitnodigingen worden verspreid via de wijkcontactpersonen.

Energiefonds Delden

lokaal

Elkaars lasten dragen

Wanneer de diaconie een verzoek krijgt om een financiële bijdrage te leveren voor iemand die problemen heeft met de betaling van energie vanwege de enorm gestegen gasprijzen ed. dan worden zij geholpen. Natuurlijk bekijken we elke situatie intensief en nemen daarin onze verantwoording als College van Diakenen.

Wij hebben ook contacten met gemeente Hof van Twente om in voorkomende gevallen e.e.a. te kunnen verifiëren.
Mocht u in uw omgeving geluiden omtrent deze nood opvangen, denk dan aan ons. Wellicht kunnen wij helpen.
We zijn samen gemeente.

Ziekenzondag

lokaal

Omzien

Dat we eenmaal per jaar omzien naar de zieken is natuurlijk niet zo. Het is een dag waarin we met name ook de langdurig zieken extra in het zonnetje willen zetten als een bemoediging. Immers als één lid lijdt lijden alle leden mee!

Kerst attentie

ter bemoediging

Een kerstlichtje?

Met Kerst ontvangen gemeenteleden die 80-plus zijn, de zieken en diegenen die het afgelopen jaar hun partner verloren hebben een attentie ter bemoediging. Er worden door vrijwilligers bij de attentie een kaart gevoegd voorzien van een tekst.

Schuldhulp

lokaal

Samen is er meer mogelijk dan alleen

Wanneer de diaconie een verzoek krijgt om een financiële bijdrage te leveren voor iemand zodat hij/zij geholpen wordt in een bepaalde situatie dan zal daar – binnen kaders – gehoor aan gegeven worden. Wij hebben ook contacten met het in oprichting zijnde Noodfonds te Goor, die mensen bij staat wanneer zij hulp nodig hebben om van hun schulden af te komen. Mocht u in uw omgeving geluiden opvangen, denkt u dan ook aan ons. Wellicht kunnen wij helpen.

Twenteweek

lokaal

Nieuw Hydepark

Jaarlijks gaat er een aantal gemeenteleden met een lichamelijk beperking en/of  kwetsbare gezondheid in april een week naar Doorn voor een verblijf in het F.D. Roosevelthuis. Het huis heeft een nieuwe naam gekregen: New-Hydepark.

De ervaringen van de gemeenteleden zijn doorgaans zeer goed. Thema’s zijn gelardeerd met ontspanning, ontmoeting, aandacht, rust en spel.

 

Aan de Secretaris van het College van Diakenen

 

Judith van der Meer
Judith van der MeerSecretaris van het College van Diakenen