UITZENDINGEN

Bekijk de uitzending

Luister naar de uitzending

ORDE VAN DIENST

Paasmorgen 12 april 2020

5de Coronazondag (aangepaste dienst)

Muziek voor orgel en trompet

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Lied 630: 1, 2 en 4

 1. Sta op! Een morgen ongedacht,
  Gods dag is aangebroken,
  er is in een bewogen nacht
  een nieuwe lente ontloken.
  Het leven brak door aarde en steen,
  uit alle wondren om u heen spreekt,
  dat God heeft gesproken.

 2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
  open uw dode oren;
  kom uit het graf dat u omsluit,
  kom uit en word geboren!
  Toen heeft zich in het vroegste licht
  de nieuwe Adam opgericht,
  ons allen lang tevoren.

 3.  

 4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
  de schoot van ’t graf ontkomen.
  De morgen is vol nieuw geluid,
  werp af uw boze dromen.
  Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
  is voor het lichaam nu vrij baan
  naar een bestaan volkomen.

Bemoediging en groet

 

Drempelgebed

Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst

Voor de kinderen: de heilige grafsteen

Lied 625

 1. Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan
  nu de zon de zaden roept om op te staan
  Liefde staat op, wordt wakker uit de dood
  Liefde draagt als koren, halmen vol en groot.

 2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods
  Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
  Diep in het graf is Hij de weg gegaan
  Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.

 3. Zaad van God, verloren in de harde steen
  en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen
  heen is de nacht, de derde dag breekt aan
  Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Lezing: Exodus 14: 9-14

Lied 601: 1 en 3

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lezing: Johannes 20: 1-18

Lied 624

 1. Christus onze Heer verrees, halleluja! Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

 2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, Die aanvaardde kruis en graf, halleluja, Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!
 3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, Heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja! Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!

Overdenking: Ze hadden het nog niet begrepen
Pianomuziek door Pieter van der Sluijs: een dans uit de 18e eeuw

Dans dan en doe maar mee met mij,
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij, want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.