De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur en op woensdag19:00 uur.

Orde van Dienst laden

DE ORDE VAN DIENST vindt u na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

Uitzending gemist?
Geen probleem u kunt hem nog zien door hier te klikken.

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 2507-01 (Diakonie)
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 2507-02 (Kerk)
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

Diensten in de komende periode
Zondag 1 augustus ds. Dick Juijn
Zondag 8 augustus ds. Peter ten Kleij
Zondag 15 augustus ds. Koos Sluiter
Zondag 22 augustus ds. Dick Juijn
Zondag 29 augustus ds. Dick Juijn

Koffie na de dienst
Na de dienst is er weer gelegenheid om elkaar bij de koffie te ontmoeten.
Dit zal plaatsvinden in De Voorhof en in de maand juli verzorgd worden door leden van de kerkenraad.
Iedereen, met name ook de gasten in ons midden: van harte welkom!

Vervallen woensdagmeditatie
Sinds de coronacrisis en de lockdown verzorgde de predikant op woensdagavond een korte meditatie.
Eerst online in de kerk, later via de website en Facebook.
Nu we steeds meer mogen samenkomen rond de fysieke kansel van de Oude Blasius vervalt deze woensdagmeditatie en begroeten wij u allemaal weer graag op zondagmorgen in de kerk.

Inloopochtend in de Voorhof
Vanaf afgelopen dinsdag 6 juli zijn na 15 maanden de inloopochtenden in de Voorhof weer hervat.
Tussen 10 en 12 staat de koffie klaar. Wel houden we ons nog aan de voorgeschreven maatregelen, maar het is fijn dat we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten.

ORDE VAN DIENST: 25 juli 2021, 10.00 uur
Oude Blasius Delden

Voorganger:            Matthijs ten Thije (namens de liturgiecommissie)
Organist:                  Sander Venema
Kosters:                    Ellen en Herman Loohuis
Liturgische kleur:   groen

Orgelmuziek bij ‘Lied aan het licht’ (zie lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’; melodie: Antoine Oomen, bewerking: Theo Teunissen)

Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Anno Wester

– INTREDE –

Lied 221: vers 1 en 2
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Openingsgebed

Lied 221: vers 3
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Inleidend woord

Kyrie-litanie lied 300b

Voorganger:
God van ons leven, open ons hart
en maak het zo wijd als de wereld
waarover wij roepen als voor onszelf:
Allen:
Heer, ontferm u!

Voorganger:
Over het onschuldige bloed op aarde
van alle vermoorden en alle verminkten,
de slachtoffers van haar verraad:
Allen:
Heer, ontferm u!

Voorganger:
Over alle kinderen voor wie geen plaats is,
die worden geboren in oorlogsrumoer,
in armoede, honger en dorst:
Allen:
Heer, ontferm u!

Voorganger:
Over wie een zwaar lot moeten dragen,
daklozen, doellozen, eenzame zielen,
geschonden naar lichaam en geest:
Allen:
Heer, ontferm u!

Voorganger:
Over degenen die worden vervolgd,
die worden vernederd en gekleineerd,
en die men belastert en schendt:
Allen:
Heer, ontferm u!

Voorganger:
Over de mensen die worden vergeten,
door niemand geacht of geborgen,
die te gering zijn om te gedenken:
Allen:
Heer, ontferm u!

Voorganger:
Over wie leven in angst, pijn en zorgen,
over wie bang zijn om te sterven,
en over onszelf in het uur van de dood:
Allen:
Heer, ontferm u!

Glorialied 195 ‘Gloria Patri’
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

– DE SCHRIFTEN –

Gebed bij de opening van de Schriften

Lied 314: vers 1
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ’t hart dat nar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Psalmlezing uit psalm 97 (in beurtspraak)
De HEER is koning-laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust.
In wolk en duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.
Vuur gaat voor hem uit, rondom verterend wie tegen hem opstaan.
Zijn bliksems verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.
De bergen smelten als was voor de HEER, voor de Heer van heel de aarde.
De hemel vertelt van zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen zijn majesteit.
Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets. Voor hem moeten alle goden zich buigen.
Sion hoort het en verheugt zich; de steden van Juda juichen om uw rechtspraak, HEER.
U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.
U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart.
Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER, en breng hulde aan zijn heilige naam.

Lied 314: vers 2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Schriftlezing NT: Johannes 3: 16-21
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.
Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Lied 314: 3
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

– KORTE MEDITATIE

Gezongen geloofsbelijdenis: lied 344 ‘klein credo’
Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Slotlied 415: vers 1 en 2
Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegenbede

Lied 413: vers 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelmuziek: Fuga in d moll (Maarten Vos; uit de Gouderakse Orgelmuziek)

 

Bedankt voor het kijken,
Gezegende week en graag tot een volgende keer

 

laatste nieuws

AANKOMENDE WIJZIGINGEN

Vanaf 01 augustus zijn kerkdiensten tot 14 dagen na de uitzending beschikbaar op deze site en kerkdienstgemist.nl.  Wilt u oudere kerkdiensten bekijken of beluisteren dan dient u contact met ons op te nemen.

Kerkdiensten uit heel Nederland zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

U kunt de betreffende Orde van Dienst ook downloaden via de link links onderaan in het oranje vlak.