De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur
en op bijzondere dagen zie agenda.

Orde van Dienst Ophalen

DE ORDE VAN DIENST vindt u  op zondagochtend na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

 Uitzending gemist?

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: Zending Colombia
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 2509
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

U kunt ook doneren door het scannen van de code of met de Kerk-app.

Diensten in de komende periode
Zondag 2 oktober 10.00 uur ds. Dick Juijn: Thema: Jeugddienst
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. Peter ten Kleij (laatste keer als gastvoorganger)
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. H. van Dijk
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. Dick Juijn

Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 21.00 uur voor het opsteken van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.

Coventrygebed voor Oekraïne op vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Zolang de oorlog in de Oekraïne duurt zal wekelijks in de zijkapel van de Oude Blasius het Coventrygebed worden gebeden.
Dit gebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 300 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld.
Na de poortersklok van 12.00 uur luiden alle klokken van de Oude Blasius van 12.05-12.15 uur tegen het oorlogsgeweld,
gevolgd door een moment van stilte en bidden. We bidden zittend in een kring.

Koperpoetsen Oude Blasius
Graag nodig ik u uit op donderdagmorgen 20 oktober 10.00 uur om in de Kerk te komen koperpoetsen.
Vanaf 9 oktober zal er een lijst voor opgave liggen achter in de Kerk.
U kunt zich ook aanmelden via de mail of telefonisch bij Wiarda Heerze.
wiardaheerze@hotmail.com 06 53569649

ORDE VAN DIENST
25 september 2022, Oude Blasius Delden.

Voorganger : ds. Rob Nijhuis

Orgelmuziek: Adriaan C. Schuurman (1904-1998): Trio over psalm 86

Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

– INTREDE –

Psalm 86: 1 en 4 (de psalm van de zondag, de vijftiende zondag na Trinitatis)
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees voor uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw nam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Psalm 86: 5
Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag

Epistellezing: Jacobus 1: 19-27
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af.
En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:
hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet,
maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet.
Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.

Smeekgebed

Glorialied 868: 1,2 en 5
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven:
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Verhaal voor kleine en grote oren

Kinderlied 274: 1 en 3
Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst.

– DE SCHRIFTEN –

Schriftlezing: Amos 6: 1-10
Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden!
Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat, waar de Filistijnen wonen
– zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat van jullie?
Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen.
Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal.
Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David zelf.
Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie niet.
Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij.
Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de HEER, de God van de hemelse machten:
Ik verafschuw de trots van Jakobs volk, Ik haat zijn burchten.
Daarom zal Ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren, en als er in een huis nog tien mensen overblijven, zullen zij sterven.
Als iemand dan het lichaam van een bloedverwant uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog binnen is:
‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen, ‘maar wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!’

Lied 835: 1,2 en 3
Jezus, ga ons voor,
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Schriftlezing: Lucas 16: 19-31
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.
Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren.
Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.
Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven.
Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe.
Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.”
Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen,
terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.
Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”
Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers.
Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.”
Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!”
De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.”
Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

Evangelie-acclamatie 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

– UITLEG EN VERONDIGING –

Lied 837: 1,2 en 4
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
late wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed – klokgelui

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Slotlied 422
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegen

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Das Jesulein soll doch mein Trost, mein Heiland sein’ BWV 702

 

Bedankt voor het kijken.
Gezegende week en graag tot een volgende keer.

 

Eerdere uitzendingen

laatste nieuws