De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur
en op bijzondere dagen zie agenda.

Orde van Dienst Ophalen

DE ORDE VAN DIENST vindt u na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

 Uitzending gemist?

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 0307-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 0307-02
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

U kunt ook doneren door het scannen van de code of met de Kerk-app.

Diensten in de komende periode
Vrijdag 8 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. Johan Meijer uit Borne
Vrijdag 15 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 22 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 24 juli 10.00 uur Matthijs ten Thije namens de liturgiecommissie
Vrijdag 29 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. Carmian Verrips
Vrijdag 5 augustus 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 7 augustus 10.00 uur ds. K. Sluiter
Vrijdag 12 augustus 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. Dick Juijn

Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 21.00 uur voor het opsteken van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.

Coventrygebed voor Oekraïne op vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Zolang de oorlog in de Oekraïne duurt zal wekelijks in de zijkapel van de Oude Blasius het Coventrygebed worden gebeden.
Dit gebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 300 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld.
Na de poortersklok van 12.00 uur luiden alle klokken van de Oude Blasius van 12.05-12.15 uur tegen het oorlogsgeweld,
gevolgd door een moment van stilte en bidden. We bidden zittend in een kring.

Boekbespreking: Opener dan ooit
Vanwege een uitvaartdienst is de eerste bespreking rond het boek ‘Opener dan ooit’ van Tim Vreugdenhil,
verplaatst van maandag 4 juli naar maandag 11 juli: 10.00 uur in de Voorhof.

ORDE VAN DIENST
3 juli 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden.

God, hoe zit dat eigenlijk?

Orgelmuziek: Anton Wilhelm Leupold (1868-1940): Choralvorspiel ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (zie lied 905)

Woord van welkom door de ouderling van dienst

– INTREDE –

Lied 25d: vers 1, 2 en 3 (bij psalm 25, de psalm van de 3e zondag na Trinitatis)
De verzen worden gezongen door de cantor, het refrein door allen.

Cantor: refrein
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

Allen: refrein
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

Richt mij, Gij zijt de God die mij redt
en op U wacht ik een leven lang.
Allen: refrein

Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,
hoe een en al liefde van meet af aan.
Allen: refrein

Goede en betrouwbare God,
wie afgedwaald is, wijst Hij de weg.
(geen refrein)

Bemoediging, drempelgebed en Groet

Lied 25d: vers 4 en 5
Allen: refrein
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

Arme en ootmoedige mensen
spoort Hij aan zijn weg te houden.
Allen: refrein

Alle wegen van God zijn liefde en trouw
voor wie bewaren het woord van zijn verbond.
Allen: refrein

Inleidend woord

Gebed om ontferming

Glorialied 885
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

– DE SCHRIFTEN –

Verhaal voor grote en kleine oren: Moeilijke vragen

Kinderlied 218
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

Bijbellezing: Lucas 2, 41- 47
Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.
Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.
Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten.
In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken.
Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken.
Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Bijbellezing: 1 Korintiërs 3, 18 – 19a; 20
Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven…:
‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’

Lied 321: vers 1, 2, 4 en 6
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

– UITLEG EN VERKONDIGING –
God, hoe zit dat eigenlijk?

Lied 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

– GEBEDEN –

In Memoriam

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Slotlied 905: vers 1, 3 en 4
Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij , ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt,
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegen

Orgelmuziek: Max Reger (1873-1916): Choralvorspiel ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ opus 135a nr. 28 (zie lied 905)

 

Bedankt voor het kijken.
Gezegende week en graag tot een volgende keer.

 

Eerdere uitzendingen

laatste nieuws