De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur en op woensdag19:00 uur.

Orde van Dienst laden

DE ORDE VAN DIENST vindt u na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

Uitzending gemist?
Geen probleem u kunt hem nog zien door hier te klikken.

De tv uitzending van Petrus in het land over onze kerk in Delden vindt u hier

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 2301-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 2301-02
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

U kunt ook doneren door het scannen van de code met uw camera en op de link te klikken of met de Kerk-app.

Diensten in de komende periode, m.m.v. de zanggroep
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. Dick Juijn (Jozua 1)
Zondag 6 februari 10.00 uur ds. Gerco Veening
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. Dick Juijn (Jozua 5 + 6)
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. Carmian Verrips

Preeknabespreking
Op maandag 31 januari en maandag 14 februari is er gelegenheid om over de dienst, met name over de preek, na te spreken,
onder het genot van een kopje koffie. We doen in de Voorhof, coronaproof, dus op anderhalve meter afstand.

Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 17.00 uur voor het opsteken van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.

ORDE VAN DIENST
23 januari 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden

Wie zijn wij als kerk?

Voorganger :                   ds. Dick Juijn
Cantor-organist :            Matthijs ten Thije
Kosters :                           Ellen en Herman Loohuis
Leden van de zanggroep
Liturgische kleur :          rood (de kleur van de Geest die ons moed geeft om ‘JA’ te zeggen tegen het dienstwerk in onze gemeente)

Aan het einde van de dienst nemen we afscheid van Dirk van Ittersum als kerkrentmeester;
Joke Lammertink wordt bevestigd als pastoraal-ouderling,
Jantine Nijhof, Joke Voskamp en Alie van Zeben worden voorgesteld als wijkcontactpersoon.

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Hilf Gott, dass mir’s gelinge’ BWV 624

Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Arie Mulder

– INTREDE –

Psalm 67: vers 1 en 2 (de psalm van de zondag; de 4e zondag van Epifanie, de verschijning van de Heer)
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Bemoediging en Groet

Psalm 67: vers 3
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwerkt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Smeekgebed

Gloria- en kinderlied 8b
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

– DE SCHRIFTEN –

Gebed bij de opening van de Schriften

Tekst: Als één man Jona
Wij zaten als één man Jona in de gewelven van de vis,
ribben bogen omhoog naar de nok,
grijs en grootscheeps.
Toen schoot een brok in de keel van het monster, het was een psalm van
door water gekwelden, droog en doodkalm.
Het Strottenhoofd van de kansel geraakte in trilling. Men schrok, maar het
altaar begon te dansen, men hoorde duidelijk: Laat iedereen rustig blijven,
er komt een barenswee, in levenden lijve verlaten wij de zee!
Amen, zo geschiede en de wind wreef ons droog.
Wij konden weer lopen en fietsen met de zon in het oog.
(Van der Graft/Willem Barnard 1920-2010)

Lied 695
Heer, raak mij met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Bijbellezing: 1 Korinte 12, 12-14
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.
Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt,
of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.

Lied 970
Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

– UITLEG EN VERKONDIGING –

Wie zijn wij als kerk?
Preek gaat uit van het lied: Zomaar een dak

Lied 276
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood even verrijzenis.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

– BEVESTIGING en AFSCHEID ambtsdragers –

Bevestiging van Joke Lammertink
Voorstellen Jantine Nijhof, Joke Voskamp en Alie van Zeben

Lied 833
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Afscheid van Dirk van Ittersum

Slotlied 992
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegen, beantwoord met lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord.
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld, die wacht op uw woord.
Om daar in genade, uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal.
Door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Vom Himmel hoch da komm’ Ich her’ BWV 606

 

Bedankt voor het kijken.
Een fijne zondag en graag tot een volgende week.

 

laatste nieuws

AANKOMENDE WIJZIGINGEN

Vanaf 01 augustus zijn kerkdiensten tot 14 dagen na de uitzending beschikbaar op deze site en kerkdienstgemist.nl.  Wilt u oudere kerkdiensten bekijken of beluisteren dan dient u contact met ons op te nemen.

Kerkdiensten uit heel Nederland zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

U kunt de betreffende Orde van Dienst ook downloaden via de link links onderaan in het oranje vlak.