De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur
en op bijzondere dagen zie agenda.

Orde van Dienst Ophalen

DE ORDE VAN DIENST vindt u  tijdens de dienst op zondag na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

 Uitzending gemist?

 

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 04-06
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

U kunt ook doneren door het scannen van de code met uw camera en op de link te klikken of  met de Kerk-app.

ORDE VAN DIENST
Zondag 4 juni, Oude Blasius Delden

Me myself and I

Een viering gemaakt en uitgevoerd door de jongeren van de Jeugdkerk

Muziek tijdens inloop

Welkom en mededelingen

Lied: God regeert in dit huis – InSalvation
Tegen mijn angsten
Tegen mijn zorgen
Tegen de dalen
Tegen de stormen
Zeg ik God regeert in dit huis

Tegen depressie
Tegen verslaving
Tegen verleiding
Tegen het kwade
Zeg ik God regeert in dit huis

Hij vergeeft, Hij geneest
God regeert in dit huis
Hij bevrijdt, Jezus redde mij
God regeert in dit huis

In al het lijden
Dwars door de tranen
Ondanks de pijn en
al mijn frustraties
Zeg ik God regeert in dit huis

Hij vergeeft, Hij geneest
God regeert in dit huis
Hij bevrijdt, Jezus redde mij
God regeert in dit huis

De duivel heeft geen poot om op te staan
want Hij weet dat God regeert,
Hij regeert
Jezus heeft de dood teniet gedaan
de vijand beeft want God regeert,
Hij regeert
God regeert, Hij regeert

Straks in de hemel
Dichtbij de Vader
Leef ik voor eeuwig
Door Zijn genade
Als ik Hem zie daar
dan zal ik stralen
en zing ik God regeert voor altijd

Straks in de hemel
Dichtbij de Vader
Leef ik voor eeuwig
Door Zijn genade
Als ik Hem zie daar
dan zal ik stralen
en zing ik God regeert voor altijd

Hij vergeeft, Hij geneest
God regeert in dit huis
Hij bevrijdt, Jezus redde mij
God regeert in dit huis
God regeert in dit huis
God regeert in dit huis

Bemoediging en Groet
JK:  Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde en ons allemaal gemaakt heeft,
JK:  die ons altijd trouw zal blijven
Allen: en alles wat Hij begonnen is vasthoudt. Hij zal ons nooit loslaten.
JK:  Wij vragen aan God onze Vader, aan Jezus Christus onze Heer, en aan de helper, de Heilige Geest, om genade, en om vrede
Allen: Amen

Drempelgebed
JK:  Vader in de hemel
wij die U nooit hebben gezien,
Allen: zie ons hier staan.
JK:  Wij die van U hebben gehoord,
Allen: hoor ons aan.
JK:  Uw Naam is dat U mensen helpt,
Allen: wees onze hulp.
JK:  En dat U alles hebt gemaakt,
Allen: maak alles nieuw,
JK:  En dat U ons allemaal bij onze naam kent,
Allen: leer ons U kennen.
JK:  Die ons heeft beloofd: Ik zal er zijn,
Allen: wees hier bij ons.
Amen.

Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag Nynke

Gebed om inspiratie
JK:  Lieve God, wees bij ons, zoals we hier samen zijn, in de kerk en thuis
Allen: Heer, wees bij ons
JK:  Heer,maak contact met ons en laat ons u vinden, zoals U ons altijd weer vindt
Allen: Heer, wees bij ons
JK: God, help ons om met een open oren en een open hart naar Uw woord te luisteren
Allen: Heer, wees bij ons
JK:  Vader, inspireer ons, jong en oud, zodat we weten welke weg we moeten gaan
Allen: Heer, wees bij ons
JK:  Heer, zorg voor ons
JK:  Heer, wees bij ons
Allen: Amen.

Verdieping van het thema – deel 1

Beelden bij het thema

Lied: De la Soul – Me myself and I (+vertaling)

Mirror, mirror on the wall
Tell me, mirror, what is wrong?
Can it be my De La clothes
Or is it just my De La song?
What I do ain’t make-beleive
People say I sit and try
But whan it comes to being De La
It’s just me myself and I

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Zeg me, spiegeltje, wat scheelt er?
Kunnen het mijn De La kleren zijn
Of is het slechts mijn De La lied?
Wat ik doe is niet een sprookje
Mensen zeggen ga zitten en probeer het
Maar als het aankomt op De La zijn
Is het slechts mij, mezelf en ik

Proud, I’m proud of what I am
Poems I speak are Plug Two type
Please oh please let Plug Two be
Himself, not what you read or write
Right is wrong when hype is written
On the Soul, De La that is,
Style is surely our own thing
Not the false disguise of showbiz
De La Soul is from the soul
And this fact I can’t deny
Strictly from the Dan called Stuckie
And from me myself and I
It’s just me myself and I
It’s just me myself and I
It’s just me myself and I

Trots, ik ben trots op wat ik ben
Gedichten die ik voordraag zijn Plug Two type
Alsjeblieft, oh, alsjeblieft laat Plug Two zijn wie hij is
Zichzelf, niet wat je leest of schrijft
Het geschrevene is fout wanneer een hype wordt geschreven
Op de Soul, De La is dat
Stijl is zeker ons eigen ding
Niet de valse vermomming van de showbizz
De La Soul is van de ziel
En in feite, ik kan het niet ontkennen
Strikt genomen van de Dan genaamd Stuckie
En van mij, mezelf en ik
Is het slechts mij, mezelf en ik
Is het slechts mij, mezelf en ik

Now you tease my Plug One style
And my Plug One spectacles
You say Plug One and Two are hippies
No, we’re not, that’s pure Plug bull
Always pushing that we’ve formed an image
There’s no need to lie
When it comes to being Plug One
It’s just me myself and I

Jij maakt mijn Plug One stijl belachelijk
En mijn Plug One bril
Jij zegt dat Plug One en Two hippies zijn
Nee, dat zijn we niet, dat is pure Plug onzin
Altijd maar beweren,
dat we ons een imago hebben aangemeten
Er is geen reden om te liegen
Wanneer het aankomt op Plug One
Is het slechts mij, mezelf en ik

Glory, glory hallelu
Glory for Plugs One and Two
But that glory’s been denied
By kizids and dookie eyes
People think they dis my person
By stating I’m darkly pack
I know this so I point at Q-Tip
And he states, ‘Black is Black’

Glory Glory Hallelu
Glorie voor Plugs One en Two
Maar die glorie wordt ontkent
Door haters dookie ogen
Mensen denken dat ze mijn persoon dissen
Door te stellen, dat ik donker verpakt ben
Ik weet dit, dus ik wees op Q-Tip
En hij zegt, `Zwart is zwart`

Mirror mirror on the wall,
Shovel chestnuts in my path
Please keep on up with the nuts
So I don’t get in aftermath
But if I do I’ll calmly punch them
In the fourth day of July
‘Cause they tried to mess with Third degree,
that’s me myself and I

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Schep kastanjes op mijn pad
En houd al die gekken in toom
Zodat ik geen naweeën krijg
Maar als dat gebeurt, ram ik ze kalmpjes
In hun vier juli feestdag
Omdat ze wilden rommelen met Third degree
het is slechts mij, mezelf en ik

Verdieping van het thema – deel 2

Beelden bij het thema

Lezen: Het voetbalshirt

Lezen: Psalm 139:1-6

God, u weet alles van mij
Heer, U weet alles van mij, U kent mij
U weet waar ik ben, en U weet waar ik heen ga
U weet wat ik denk, ook al bent U ver weg
U ziet me als ik thuis ben, en U ziet me onderweg
U ziet alles wat ik doe.
Voordat ik mijn mond open doe, weet U al wat ik wil zeggen
U bent voor mij, en achter mij, en om mij heen
Uw hand houdt me vast.
Ik vind het een wonder dat U mij zo goed kent
Ik kan het niet begrijpen.

Bezinning

Lied: You say – Lauren Daigle (+vertaling)

I keep fighting voices in my mind
that say I’m not enough
Every single lie that tells me
I will never measure up
Am I more than just the sum
of every high and every low
Remind me once again
just who I am because I need to know
You say I am loved
when I can’t feel a thing
You say I am strong
when I think I am weak
And you say I am held
when I am falling short
And when I don’t belong,
oh You say I am Yours
And I believe (I)
Oh, I believe (I)
What You say of me (I)
I believe

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd
die zeggen dat ik niet genoeg ben
Elke leugen die me vertelt
dat ik nooit goed genoeg zal zijn
Ben ik meer dan alleen de som
van elk hoogtepunt en elk dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben,
want ik moet het weten
U zegt dat ik geliefd ben
als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben
als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word
als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor,
vertelt U me dat ik van U ben
En ik geloof (ik),
oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof

The only thing that matters now
is everything You think of me
In You I find my worth,
in You I find my identity
You say I am loved
when I can’t feel a thing
You say I am strong
when I think I am weak
And you say I am held
when I am falling short
When I don’t belong,
oh You say I am Yours
And I believe (I)
Oh, I believe (I)
What You say of me (I)
Oh, I believe

Het enige wat nu telt
is alles wat U van me denkt
In U vind ik mijn waarde,
in U vind ik mijn identiteit
U zegt dat ik geliefd ben
als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben
als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word
als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor,
vertelt u me dat ik van u ben
En ik geloof (ik),
oh ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (ik)
ik geloof

Taking all I have,
and now I’m laying it at Your feet
You have every failure,God,
You have every victory
You say I am loved
when I can’t feel a thing
You say I am strong
when I think I am weak
You say I am held
when I am falling short
When I don’t belong,
oh You say I am Yours
And I believe (I)
Oh, I believe (I)
What You say of me (I)
I believe

Ik neem alles wat ik heb
en leg het nu aan uw voeten
U hebt elke mislukking God
En U zult elke overwinning krijgen
U zegt dat ik geliefd ben
als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben
als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word
als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor,
vertelt U me dat ik van U ben
En ik geloof (ik),
oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Lied: Onze Vader – Elise Mannah

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten, zoals U is er maar één
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild
En vergeef ons wat we fout doen net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder Hier en nu en straks.
Altijd.
Amen, amen

Toelichting op de collecte: Aankleding jeugdruimte in Maria Mediatrix (Azelo)

Slotlied: Ik wil vrij zijn – de Makkers
Soms valt er een ster zo naar beneden
En dan denk ik wat ik wensen zou
T is al weer zo’n hele tijd geleden
Dat er sterren vielen uit ’t heelal
En toch blijft er voor mij altijd iets te wensen
In deze wereld vol geweld, zo koud en kil
Zoals vrijheid voor de dieren en de mensen
Vrijheid die een ieder zo graag wil

Ja ik wil vrij zijn, heel mijn leven
Vrij zijn als een vogel in de lucht
Toch zijn er mensen die dat nooit beleven
Altijd moeten zij weer op de vlucht
Zij willen vrij zijn als de vogels
Vrolijk lachend fladderend in de lucht
Maar tegenwoordig vliegen er kogels
En daarvoor moeten zij dan op de vlucht

Dan denk ik: kan ik daar iets aan veranderen
Natuurlijk wel, met liefde en geduld
Let niet op de fouten van die ander
En geef ze niet altijd meteen de schuld
Nee, je moet echt bij jezelf beginnen
Iets over hebben voor je medemens
En niet alleen vriendin of vriend beminnen
Want iedereen die koestert deze wens

Ja ik wil vrij zijn, heel mijn leven
Vrij zijn als een vogel in de lucht
Toch zijn er mensen die dat nooit beleven
Altijd moeten zij weer op de vlucht
Zij willen vrij zijn als de vogels
Vrolijk lachend fladderend in de lucht
Maar tegenwoordig vliegen er kogels
En daarvoor moeten zij dan op de vlucht

Bij het verlaten van de kerk klinkt: (Jerusalema – Master KG) (+vertaling)
Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Uhambe nami
Zungangishiyi lana
Ndawo yami ayikho lana
Mbuso wami awukho lana
Ngilondoloze
Zuhambe nami
Ngilondoloze ngilondoloze ngilondoloze
Zungangishiyi lana

Jeruzalem, mijn thuis
Bescherm me
Loop met me mee
Laat me hier niet achter
Mijn plek is niet hier
Mijn koninkrijk is niet hier
Bescherm me
Ga met me mee
Bescherm me, bescherm me, bescherm me
Laat me hier niet achter

Bedankt voor het kijken

Gezegende week en graag tot een volgende keer.

 

Eerdere uitzendingen

laatste nieuws