De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur en op woensdag19:00 uur.

Orde van Dienst laden

DE ORDE VAN DIENST vindt u na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

Uitzending gemist?
Geen probleem u kunt hem nog zien door hier te klikken.

 

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt
(makkelijker kunnen wij het niet maken)

1. Via de hieronder afgebeelde QR
Scan de hieronder afgebeelde QR-code met de camera van uw smartphone. 
Klik dán op de verschijnende link en kies hoe en wat u wil geven.

2. Via uw eigen bank-app
Om te geven via uw eigen bank-app op uw tablet of telefoon?
Klik dan hier 
Houdt voorgeven via uw eigen bank-app rekening met extra transactie kosten (+ € 0,35)

3. Zelf geven via uw bank met onderstaande mededeling
-aan de Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

-aan de Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-02
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

Dank U voor uw bijdrage!

Diensten in de komende periode
Op zaterdag 25 september om 19.00 uur nodigt de Raad van Kerken iedereen uit voor de oecumenische vredesdienst in de Nieuwe Blasius, met als voorgangers pastor Hélène van den Bemt en ds. Dick Juijn en met medewerking van het dames- en herenkoor.
Op zondag 26 september zal de dienst worden verzorgd door de liturgiecommissie. Voorganger is dan Matthijs ten Thije.
Op zondag 3 oktober vieren we het Heilig Avondmaal.
Op zondag 10 oktober zal ds. Frans Wiersma voorgaan.
Op zondag 17 oktober is ds. Dick Juijn voorganger.

Koffie na de dienst
Na de dienst staat de koffie klaar in De Voorhof.
Iedereen, met name ook gasten in ons midden: van harte welkom.

Inloopochtend in de Voorhof
A.s. dinsdag is de Inloopochtend in de Voorhof.
Tussen 10 en 12 staat de koffie klaar. We houden ons aan de voorgeschreven maatregelen.

Oecumenisch Avondgebed
Deze wordt opgestart op donderdag 7 oktober om 19.00 uur in de Oude Blasius. Ds. Dick Juijn is de voorganger. Deze avond gedenken we ook Janny Brandenbarg die vele jaren het avondgebed heeft gecoördineerd en een trouw voorgangster was.
Daar het aantal voorgangers de afgelopen jaren aanzienlijk is teruggelopen zal het avondgebed in de toekomst niet wekelijks maar maandelijks zijn: iedere eerste donderdag van de maand om 19.00 uur.
In de maanden oktober, november en december van 2021 komen we bijeen in de Oude Blasius.

ORDE VAN DIENST
26 september 2021, 10.00 uur, Oude Blasius Delden.

Voorganger:            Matthijs ten Thije (namens de liturgiecommissie)
Organist:                  Sander Venema
Kosters:                    Ellen en Heman Loohuis
Liturgische kleur:   groen

Orgelmuziek: Johann Gottfried Walther (1684-1748): ‘Nun bitten wir den heiligen Geist’ (zie lied 671)

Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Marjolein ter Weele

– INTREDE –

Psalm 139: vers 1 en 2
Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Openingsgebed

Psalm 139: vers 3
Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Inleidend woord

Smeekgebed
Voorganger:
Heer, ontferm u over de aarde,
over de dieren, over de planten,
over de zee, het land en de lucht…
Laat uw hart spreken.
Allen:
Heer, ontferm u over ons.

Voorganger:
Heer, ontferm u over de mensen,
over hun liefde, over hun zorgen,
over verdriet van groot en klein…
Laat uw hart spreken.
Allen:
Heer, ontferm u over ons.

Voorganger:
Heer, ontferm u over de wereld,
over de volken, over hun wensen,
over een kind dat zoekt en niet vindt…
Laat uw hart spreken.
Allen:
Heer, ontferm u over ons.

Voorganger:
Laat uw woord horen.
Allen:
Heer, ontferm u over ons.
Voorganger:
Wil ons vergeven.
Allen:
Heer, ontferm u over ons.

Voorganger:
Blijf hier aanwezig.
Allen:
Heer, ontferm u over ons.
Christus, ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Amen.

Glorialied 303

Voorganger:
Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Allen
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

Voorganger:
Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Allen
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

Voorganger:
Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken.
Allen
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

– DE SCHRIFTEN –

Gebed bij de opening van de Schriften

Lied 848: vers 1
Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

Schriftlezing OT: Numeri 11: 24-29
Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op.
Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over.
Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd.
Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan.
Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp.
Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!’
‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes’ rechterhand was geweest.
Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen?
Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’

Lied 848: vers 3
De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Schriftlezing NT: Marcus 9: 38-50
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’
Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken.
Wie niet tegen ons is, is voor ons.
Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd.
Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur.
Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden.
En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
Iedereen moet met vuur gezouten worden.
Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.

Lied 848: vers 4
Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

– OVERDENKING –

Lied 691
De Geest van God waait als de wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegen gaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Slotlied ‘Geest van God’ (melodie lied 791)
Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
geest van liefde, sterk en trouw.

Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij met met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegenbede

Orgelmuziek: Dick Sanderman (1956): Scherzo uit Two summer sketches

 

Bedankt voor het kijken
Gezegende week en graag tot een volgende keer

 

 

 

 

laatste nieuws

AANKOMENDE WIJZIGINGEN

Vanaf 01 augustus zijn kerkdiensten tot 14 dagen na de uitzending beschikbaar op deze site en kerkdienstgemist.nl.  Wilt u oudere kerkdiensten bekijken of beluisteren dan dient u contact met ons op te nemen.

Kerkdiensten uit heel Nederland zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

U kunt de betreffende Orde van Dienst ook downloaden via de link links onderaan in het oranje vlak.