De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur
en op bijzondere dagen zie agenda.

Orde van Dienst Ophalen

DE ORDE VAN DIENST vindt u  tijdens de dienst na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

 Uitzending gemist?

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 0502-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 0502-02
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

U kunt ook doneren door het scannen van de code met uw camera en op de link te klikken.

Preeknabespreking
Morgen, maandag 6 februari van 10.00 uur – 11.00 uur, is er mogelijkheid om de preek van vandaag na te bespreken in de Voorhof.

Diensten in de komende periode
Zondag 12 februari 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 19 februari 10.00 uur ds. G. Veening (ds. Juijn in Goor)
Aswoensdag 22 februari 19.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 26 februari 10.00 uur ds. J. Meijer (kanselruil: ds. Juijn in Borne)
Zondag 5 maart 10.00 uur mw. Beuving, Markelo (ds. Juijn in Goor i.v.m. bevestiging kerkelijk werker)
Woensdag 8 maart 19.00 uur ds. Dick Juijn (Biddag)
Zondag 12 maart 10.00 uur ds. H. van Dijk (Enter)
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. Marten Dijkstra (Markelo)
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. Dick Juijn

Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 17.00 uur voor het opsteken van een kaarsje, even stilte, een wens in de boom of een bijdrage aan de Voedselbank.

Coventrygebed voor Oekraïne op vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Zolang de oorlog in de Oekraïne duurt zal wekelijks in de zijkapel van de Oude Blasius het Coventrygebed worden gebeden.
Dit gebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 300 plaatsen over de hele wereld.
Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld.
Na de poortersklok van 12.00 uur luiden alle klokken van de Oude Blasius van 12.05-12.15 uur tegen het oorlogsgeweld, gevolgd door een moment van stilte en bidden.
We bidden zittend in een kring.

ORDE VAN DIENST
5 februari 2023, 10.00 uur
Oude Blasius Delden.

Voorganger :    ds. Dick Juijn
Organist :          Sander Venema

Het leven is geen wedstrijd

Orgelmuziek: Gott der Vater wohn uns bei Samuel Scheidt (1587 -1654) Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)

Mededelingen: namens de kerkenraad

– INTREDE –

‘Om verder te kijken’ (melodie ‘De Heer is mijn herder’ lied 23b)
Om verder te kijken, voorbij aan de grens,
naar ’t land van geloven, zo zoeken wij boven:
wat is er nog hoger, nog boven de mens?

Om hoop stem te geven, ons dagelijks brood,
zijn wij hier gekomen om eeuwig te dromen
van grenzeloos leven voorbij aan de dood.

Bemoediging, drempelgebed en Groet

Lied ‘Om verder te kijken’ (melodie ‘De Heer is mijn herder’ lied 23b)
Om toekomst te vinden, de doodsgrens voorbij,
in liefde te delen en één zijn met velen,
zo dragen wij leven de hemel nabij.

Inleidend woord

Smeekgebed

Glorialied: Lied 655, vers 1 + 3 + 5
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Verhaal voor grote en kleine oren: De witte berg

Kinderlied 218
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

– DE SCHRIFTEN –

Bijbellezing: Genesis 4, 1-16
De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld, en zij sprak:
‘Door de gunst van de HEER heb ik een mannelijk kind voortgebracht.’
Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer.
Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de HEER van de vruchten van de grond.
Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen.
De HEER zag genadig neer op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.
Een wilde woede greep Kaïn aan, en zijn gezicht werd grimmig.
De HEER zei tegen Kaïn: ‘Waarom bent u woedend, en waarom staat uw gezicht zo grimmig?
Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen.
Zult u hem de baas kunnen blijven?’
Daarop zei Kaïn tegen zijn broer Abel: ‘Laten we gaan wandelen.’ Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem.
De HEER zei tegen Kaïn: ‘Waar is uw broer Abel?’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?’
En Hij zei: ‘Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij!
Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen!
De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde!’
Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar om te dragen.
U jaagt mij weg van de bebouwde grond, en ik zal ver van U vandaan moeten blijven.
Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet kan mij doden.’
Maar de HEER antwoordde: ‘Nee! Wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten!’
En de HEER gaf Kaïn een merkteken, om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden.
Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de HEER en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.

Lied 1008, vers 1 + 2
Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleuglen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

– UITLEG EN VERKONDIGING –

Het leven is geen wedstrijd

Lied 990, vers 1 + 2 + 3
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Slotlied Lied 423
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en a Dieu!

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegen

Orgelmuziek: Fughetta in F-Dur Johann Christian Heinrich Rinck (1770 – 1846)

 

Bedankt voor het kijken

Een fijne zondag en graag tot volgende week.

 

Eerdere uitzendingen

laatste nieuws