De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur
en op bijzondere dagen zie agenda.

DE ORDE VAN DIENST vindt u  tijdens de dienst op zondag na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

 Uitzending gemist?

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 2605
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 2605
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

U kunt ook doneren door het scannen van de code met uw camera en op de link te klikken of met de Kerk-app.

Diensten in de komende periode:
Zondag 2 juni 10.00 uur: ds. Dick Juijn
Zondag 9 juni 10.00 uur: Jeugddienst
Zondag 16 juni 10.00 uur: ds. G. Veening
Zondag 23 juni 10.00 uur: Pastor M. Tankink Zondag 30 juni 10.00 uur: ds. Y. Hiemstra

Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 21.00 uur voor het opsteken van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.

Coventrygebed voor Oekraïne op vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Zolang de oorlog in de Oekraïne duurt zal wekelijks in de zijkapel van de Oude Blasius het Coventrygebed worden gebeden.
Dit gebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 300 plaatsen over de hele wereld.
Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld.
Na de poortersklok van 12.00 uur luiden alle klokken van de Oude Blasius van 12.05-12.15 uur tegen het oorlogsgeweld,
gevolgd door een moment van stilte en bidden. We bidden zittend in een kring.

ORDE VAN DIENST
Zondag 26 mei 2024, zondag Trinitatis
Oude Blasius Delden

Voorganger:   Ds. K. Sluiter
Liturgische kleur:  wit

Orgelmuziek: Allein Gott in der Höh sei Ehr – Georg Böhm (1661-1733) (LB 302)

Woord van welkom door de ouderling van dienst.

– INTREDE –

Lied 302
God in den hoog” alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning.

O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.

O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus” dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Groet en bemoediging

Drempelgebed:

Lied 8a: 1, 2, 4, 6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
Uw Naam in de geschiedenis,
Op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

Aansteken van de kaarsen door het zondagskind

Smeekgebed

Glorialied 704:1, 2
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

– DE SCHRIFTEN –

Gebed bij de opening van het woord

Verhaal voor kleine en grote oren

Kinderlied 359
Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing Exodus 3: 1-6
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden.
Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God.
Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde.
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.
Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.
Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes.
‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.
Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Lied 542
God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
”Verlaat wat gij bezit en ga
naar ‘t land dat Ik uw wijs.”

Het volk van God was veertig jaar,
-een mensenleven lang-
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaõn.

Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Lezing: Johannes 2: 23-25, 3: 1-16
Toen Jezus op het pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in zijn naam, omdat ze de tekenen zagen die Hij verrichtte.
Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat Hij hen allemaal kende.
Niemand hoefde Hem iets te vertellen over de mensen, want Hij wist wat er in een mens omgaat.

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.
Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is,
want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’
Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus.
‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’
Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest.
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden.
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.
‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk,
Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek?
Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Lied: 685
Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

– UITLEG EN VERKONDIGING –

Lied 319: 1, 2, 5, 6, 7
Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

Mozes heeft het vuur zien branden
en hij werd uw knecht,
laat ons voortgaan aan zijn hand en
wijs de weg.

Jezus heeft heg laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.

Zend uw regen uit de wolken
die het groeien doet:
graan dat brood wordt voor uw volk in
overvloed.

Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed – klokgelui
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Aankondiging van de collectes

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Slotlied 686
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt een wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Zegen

Orgelmuziek: Allein Gott in der Höh sei Ehr – Melchior Schildt (1592/3-1667)

 

Bedankt voor het kijken

Gezegende week en graag tot een volgende keer.

 

 
 

Eerdere uitzendingen