De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur en op woensdag19:00 uur.

Orde van Dienst laden

DE ORDE VAN DIENST vindt u na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

Uitzending gemist?
Geen probleem u kunt hem nog zien door hier te klikken.

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
Collecte: Samen in actie tegen corona
In Nederland hebben we gelukkig goede gezondheidszorg en zijn steeds meer mensen ingeënt tegen het coronavirus, waardoor er langzaam maar zeker steeds meer mogelijk is. In andere delen van de wereld is dit helaas niet het geval. In India eist het virus een record aantal slachtoffers, en ook in Afrika en Zuid-Amerika zijn nog steeds veel slachtoffers.
Een belangrijke weg uit de crisis is door zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Met deze actie worden vaccins en medische hulp geboden aan de landen die het hard nodig hebben. Geeft u ook? U kunt een bedrag overmaken aan de diaconie, dan zorgen wij dat het bij de hulpinstanties komt.
onder vermelding van: 1306-1
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Kerk in het dorp NL
onder vermelding van: 1306-2
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

Diensten in de komende tijd:
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. P. ten Kleij
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. P. Moet
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. D. Juijn

Meditatie op woensdagavond:
Op woensdagavond zal op de website en de Facebookpagina van de kerk een korte meditatie van de predikant worden geplaatst.

ORDE VAN DIENST
13 juni 2021, Oude Blasius Delden.

Voorganger:            Ds. Annerie Snier
Cantor-organist:     Matthijs ten Thije
Koster:                     Wiarda Heerze
Zanggroep:             Anje, Mirjam en Frits

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralprelude ‘Wie nach einer Wasserquelle’ BWV Anh. II 52 (bij psalm 42 ‘Wie nach einer Wasserquelle ein Hirsch schreiet mit Begier’)

Mededelingen: namens de kerkenraad door Arie Mulder

– INTREDE –

Intochspsalm Evenals een moede Hinde (Psalm 42:1 en 7)
Evenals een moede hinde, naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven, altijd aan de dood ontheven.

Bemoediging en Groet

Inleidend woord

Smeekgebed
Responsie:
Houd mij in leven, wees gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar u. (368d)

Glorialied Levend Water (337)

Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei.
‘t Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Refrein:
Daar bij de rivier, gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier, zingt je hart een lied.
Daar bij de rivier, gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.

Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig, naar meer van Gods Geest.

Daar bij de rivier, gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier, zingt je hart een lied.
Daar bij de rivier, gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.

En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit.
En langs de oevers van Gods rivier. daar juichen wij, want zijn liefde is hier.

Daar bij de rivier, gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier, zingt je hart een lied.
Daar bij de rivier, gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.

Met de kinderen

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht

Wij geven Gods verhalen door, en wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld

Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

– DE SCHRIFTEN –

Schriftlezing Johannes 4: 1-42 (gedeelten daaruit)
Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’
‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Lied 653: 3
Gij zijt het water ons ten leven, de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt, in elk die tot U komt en drinkt.

‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’
Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’
Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!
Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’
De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de Messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’ In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’
Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Lied 653: 1
U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin, en einde zijt, der wereld zin!

Schriftlezing Mattheus 22: 41- 46
Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: ‘Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon?’
‘Van David,’ antwoordden ze.
Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

Lied 653:7
O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis, uw kerk die in de wereld is.

– OVERDENKING-

Luisterlied De Bron  (weergeven via:  Youtube)

Bij de bron zie ik hem staan, op het heetst van de dag, en hij kijkt me aan.
Ik zet me schrap, voor kwetsende woorden
Ik ben niet gewend iets anders te horen

Wie is deze man met zoveel wijsheid en verstand
Zijn blik gaat dwars door me heen
Wie is deze profeet die alles ziet en alles weet
Zijn blik gaat door merg en been

Uit de bron put ik het water, verfrissend en koud, dan hoor ik hem praten
Zijn woorden gaan diep, recht naar mijn hart
Het maakt me verlegen, Het maakt me verward

Wie is deze man met zoveel wijsheid en verstand?
Zijn woorden gaan dwars door me heen
Wie is deze profeet, die alles ziet en alles weet?
Zijn woorden gaan door merg en been

Levend water geeft hij mij. Hij oordeelt niet, hij spreekt mij vrij
Wat geweest is, is geweest. Drink van het water dat je ziel geneest
Bij die bron, verandert mijn leven, door die éne ontmoeting, het duurde maar even.
Ik voel dat het bruist. Het is als een bron van eeuwig leven dat nu is begonnen

Wie is deze man, met zoveel wijsheid en verstand?
Zijn woorden gaan dwars door me heen
Wie is deze profeet, die alles ziet en alles weet
Zijn blik gaat door merg en been

(Tekst en muziek: Tanja Lagerström, Gezongen door: Bertina Grijpstra)

Een geloofsbelijdenis: waar twee of drie

Waar twee of drie in uw naam geloof delen,
hoop koesteren, liefde schenken,
elkaar de hand toesteken, elkaars zwakte dragen, elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden, als bron van leven.
Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken, een andere weg te wijzen, de toekomst te openen
voor het gedeelde brood, voor het levende water, voor de klare wijn.
Zó verandert U eenlingen , in een volk dat samengaat.
Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven, mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet,
uit honger naar recht en rede, uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn, als bron van mijn leven.
(Alfred Bronswijk)

Lied: Kondigt het Jubelend aan (659: 1, 4, 5 en 6)

Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren!

Wandelend in de woestijn, hebben wij water gevonden
springende als een fontein, bronnen geslagen als wonden.

Overvloed, overvloed Gods, sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots, water en bloed om het even;

daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan, laat heel de wereld het horen!

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid.
Amen.

Slotlied De Steppe zal bloeien (608: 1 en 2)
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen,
de rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan het einde der aarde,
één voor één en voor goed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaien in tranen, die keren met lachen en juichen.

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegen

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium en Fuga in G BWV 557

Bedankt voor het kijken,
Gezegende week en graag tot een volgende keer

 

laatste nieuws

AANKOMENDE WIJZIGINGEN

Vanaf 01 augustus zijn kerkdiensten tot 14 dagen na de uitzending beschikbaar op deze site en kerkdienstgemist.nl.  Wilt u oudere kerkdiensten bekijken of beluisteren dan dient u contact met ons op te nemen.

Kerkdiensten uit heel Nederland zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

U kunt de betreffende Orde van Dienst ook downloaden via de link links onderaan in het oranje vlak.