De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur.

Orde van Dienst in zwart/wit

DE ORDE VAN DIENST vindt u na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

Collecte voor de Diaconie (1ste collecte): KINDEREN IN DE KNEL (KIA)
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding.
Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven.
Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken.
Daarvoor is Kids in Actie. Rainbow, de duif, speelt een centrale rol.
Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg.
Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij en enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.

Ten name van:                   Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van:     0612-1
op  IBAN:                            NL08 RABO 031 330 66 13

 

Collecte voor de Kerk (2de collecte): ALGEMENE MIDDELEN

Ten name van:                   Protestantse Gemeente Delden 
onder vermelding van:     0612-2
op IBAN:                             NL96 RABO 0313 3773 91

De diensten in de komende weken:

  • Zondag 13 december 10.00 uur (ds. P. ten Kleij): even huisnummers.
  • Zondag 20 december 10.00 uur (ds. D. Juijn): oneven huisnummers. Jesaja 61
  • Donderdag 24 december 17.00 uur (ds. D. Juijn): enkel online, musical
  • Donderdag 24 december 19.00 uur (ds. D. Juijn): via reserveren; Lucas 2, 1-20
  • Donderdag 24 december 22.00 uur (ds. D. Juijn): via reserveren; Matteüs 1, 18-25
  • Vrijdag 25 december 10.00 uur (ds. D. Juijn); via reserveren; Genesis 28 en fragmenten uit Lucas 1 en 2
  • Zondag 27 december 10.00 uur (Vespergroep): even huisnummers.
  • Donderdag 31 december 16.30 uur (ds. D. Juijn): even en oneven huisnummers; Numeri 6, 22-27

Reserveren kerstvieringen
Om één van de diensten op Kerstavond/Kerstmorgen bij te wonen zal het (helaas) noodzakelijk zijn om te reserveren. Dat kan enkel telefonisch op maandagmorgen 21 december tussen 9.30 uur en 12.00 uur en wel via
nr. 074-3762369.

Kerstgroet
Ook de kerstmiddag in het Hoogspel zal dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Toch wil de diaconie alle ouderen een attentie bezorgen rond de
kerstdagen. En u raadt het: we hebben uw en jullie hulp dan hard nodig.
Op zondag 13 december en maandag 14 december tussen 11.00 en 12.00 uur zullen de attenties in het kerkportaal liggen en hopen we dat velen de fiets of de auto willen pakken om deze attentie te bezorgen.
Het duurt nog even, maar reserveer hiervoor een uurtje in uw agenda.

Filmmiddag voor de kinderen: woensdag 23 december om 14.30 uur
Een dappere ezel ontsnapt uit de dagelijkse sleur en begint het avontuur van zijn dromen.
Hij ontmoet Ruth, een schaap dat haar kudde is verloren.
En ook Dave, een duif met grote ambities. Samen met drie kamelen volgen Bo en zijn vrienden de ster.
Zo worden ze helden in het alom bekende kerstverhaal.
Aanmelden kan bij ds. Dick Juijn. Je mag je foute kersttrui aan… en we zorgen natuurlijk voor iets lekkers.
P.S. Het feest is vanwege de beperkende coronamaatregelen niet voor ouders, zij mogen de kinderen natuurlijk wel brengen en ophalen.

Uitleg van de liturgische bloemschikking bij het Adventsproject 2020
Het beste nieuws
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de adventstijd met de kinderen na.
Elke week horen we het laatste nieuws uit de krant ‘De Adventsbode’.
Zo leven we toe naar het beste nieuws voor de hele wereld: de geboorte van Jezus.

Zondag 6 december: Wie ben je dan wel?

Johannes de Doper wordt ondervraagd door de priesters: ‘Ben jij de Messias? ’
Johannes antwoordt: ‘Dat ben ik niet. Maar wie na mij komt, is veel belangrijker dan ik!’
We zien in de schikking een groene krans van klimop en kerstgroen.
Daarbij 2 lila rozen.
De grote verbeeldt Jezus en de kleine verbeeldt Johannes
Onder de schikking ligt een paarse doek; de kleur van inkeer.
Vandaag branden twee lichtjes; het donker licht op.

ORDE VAN DIENST
6 december 2020, Oude Blasius Delden.
De steppe zal bloeien

Orgelmuziek bij psalm 80 ‘Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, doe ons opstaan en help ons weer’

Mededelingen: namens de kerkenraad door Anno Wester

– INTREDE –

(De gemeente gaat staan)

Antifoon: ‘Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit’

Lied: psalm 80: vers 1 en 2 (de psalm van de zondag)
1. O God van Jozef, leid ons verder, hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe; laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm, laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Bemoediging en Groet

Lied: psalm 80: vers 7
7. Dan zullen wij niet van U wijken, uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat;
een sterrebeeld, een dageraad. Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Antifoon: ‘Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit’

(Hierna gaat de gemeente zitten)

Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag

Acclamatie: refrein lied 293

Hoor mijn stem, Heer, hoor mijn roepen: Heer ontferm u, geef mij antwoord!’

Smeekgebed

Acclamatie: refrein lied 293

Hoor mijn stem, Heer, hoor mijn roepen: Heer ontferm u, geef mij antwoord!’

– DE SCHRIFTEN –

Adventsproject

Kinderlied ‘Ik heb voor jou een goed bericht’

Ik heb voor jou een goed bericht:
De koning komt eraan!
Hij brengt de vrede en het licht
en hij zal naast je staan.

En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!’

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed bij de opening van de Schriften

Acclamatie: lied 333
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt’

Bijbellezing: Jesaja 35, 1-10 (uit de Naardense Bijbelvertaling)
Woestijn en dorre vlakte zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien, als een roos
bloeien en bloeien, en juichen, ja met gejuich en gejubel; de glorie van de Libanon zal haar worden gegeven, de luister van de Karmel en de Sjaron; zij zullen zien de glorie van de Ene, de luister van onze God!
Versterkt dan nu de slappe handen,- maakt knikkende knieën weer stevig.
Zegt tot de gehaasten van hart: weest sterk, vreest niet!- ziehier, uw God zal komen met wraak, goddelijke vergelding, hij zal komen en u redden.
Dan zullen de ogen van de blinden worden ontsloten,- en de oren van de doven worden geopend.
Dan zal een lamme springen als een hert en jubelen de tong van een stomme; ja, dan wellen waterstromen op in de woestijn en beken in de steppe.
Het spiegelende land zal worden tot een moerassig meer, een streek van dorst tot fonteinen van water; in de streek waar draken zich neervlijen zal gras zijn, met riet en biezen.
Wezen zal daar dan een heirbaan, en die weg: ‘weg tot heiliging’ zal tot hem worden geroepen, geen onreine zal over hem voorbijgaan, hij is voor zijn gemeente, die de weg gaat; dwazen zullen er niet dwalen.
Er zal daar geen leeuw zijn en geen verscheurend wild zal erover opklimmen, het zal niet te vinden zijn daar; voortgaan mogen verlosten,
de vrijgekochten van de Ene zullen terugkeren en in Sion aankomen onder gejubel en met vreugde voor eeuwig op hun hoofd; vrolijkheid en vreugde zullen hen bereiken en vluchten zullen verdriet en gezucht.

Lied 608: vers 1 en 2
1. De steppe zal bloeien. de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken,
de steppe zal drinken. De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einde der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.

– UITLEG EN VERKONDIGING –

Gezang 111: vers 1 en 2 (Hervormde Bundel 1938)
1. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos;
de zandzee zal herschapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos.
Van heil’ge vreugde zal zij beven, doortintelt van een heerlijk leven,
dat nimmermeer verwelken zal.
Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen en zijn grootheid eren
met jubelend triomfgeschal.

2. Versterkt dan nu de slappe handen, en zet hem vast, de wank’le voet!
Zegt tot wie zucht in pijn en banden: “Wees sterk, vrees niet, heb goede
moed!”
De Redder nadert ten gerichte; van zijn aanbidd’lijk aangezichte straalt
waarheid en barmhartigheid. Hij zal uw lijden u vergelden,
de boeien breken, die u knelden, Hij, die u uit het diensthuis leidt.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied 442
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Ik blijf op U in liefde staren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegen

Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Nun
komm, der Heiden Heiland’ BWV 599 (zie lied 433)

 

Bedankt voor uw en jouw aanwezigheid, gezegende week en graag tot een volgende keer!

 

Aan deze dienst werkte mee:

Voorganger : Ds. Dick Juijn
Organist : Matthijs ten Thije
Koster : Jannie Hardeman
Zanggroep : Mariska van der Sluijs, Carmian Verrips, Maaike Sligt,
Ewout en Erica Bakker

laatste nieuws

AANKOMENDE WIJZIGINGEN

Vanaf 01 augustus zijn kerkdiensten tot 14 dagen na de uitzending beschikbaar op deze site en kerkdienstgemist.nl.  Wilt u oudere kerkdiensten bekijken of beluisteren dan dient u contact met ons op te nemen.

Kerkdiensten uit heel Nederland zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

U kunt de betreffende Orde van Dienst ook downloaden via de link links onderaan in het oranje vlak.