De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur en op woensdag19:00 uur.

Orde van Dienst laden

DE ORDE VAN DIENST vindt u na de 
MEDEDELINGEN
(scroll met uw muis naar beneden)

Uitzending gemist?
Geen probleem u kunt hem nog zien door hier te klikken.

 

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 1804-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 1804-02
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

Diensten in de komende periode
Zondag 25 april 10.00 uur ds. D. Juijn (even huisnummers)
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. F.A. Wiersma (oneven huisnummers)
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (even huisnummers)
Donderdag 13 mei 9.30 uur ds. D. Juijn (even en oneven huisnummers)
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. C. Verrips (oneven huisnummers)
Zondag 23 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (Pinksteren)
Maandag 24 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (Tweede Pinksterdag en huwelijksviering)
Zondag 30 mei 10.00 uur ds. D. Juijn (oneven huisnummers)

Meditatie op woensdagavond
De online-meditatie op woensdagavond komt te vervallen, dit ondanks dat er wekelijks veel kijkers waren.
Hiervoor in de plaats zal er iedere woensdagavond op de website van de kerk en op de Facebookpagina van de kerk een korte meditatie van de predikant worden geplaatst.

Orgelmuziek: Het orgel ondergaat al geruime tijd werkzaamheden ten behoeve van schilderwerk en vergulding van de orgelkas, de beelden op het orgel, het balkon en de zuilen waarop het balkon rust.
Daarom is de speeltafel van het orgel deels gedemonteerd en zal de ‘grande dame’ de komende tijd nog niet kunnen klinken. Derhalve zal er bij aanvang van de dienst stilte zijn ter voorbereiding op de liturgie.
Ook na de zegen zal er geen orgelmuziek kunnen klinken. Maar de werkzaamheden verlopen voorspoedig en de steigers rondom het orgel zijn al een flink stuk lager geworden!

Zingen in de kerk: De Protestantse Gemeente van Delden volgt het advies van de landelijke PKN om met maximaal 4 zangeressen/zangers te zingen in de eredienst.

ORDE VAN DIENST 18 april 2021
Oude Blasius Delden.

Voorganger:          Ds. Johan Meijer
Cantor-organist:   Matthijs ten Thije
Zanggroep:           Maaike, Mirjam en Frits

Stilte ter voorbereiding op deze dienst

Mededelingen: namens de kerkenraad

– INTREDE –

Psalm 33: 1 en 2 (de psalm van de zondag, derde zondag van Pasen. Deze zondag draagt ook de naam ‘Misericordia Domini’, naar psalm 33: 5b ‘De aarde is vervuld van de goedertierenheid van de Heer’).
Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren
door wie Hem behoren
’t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Bemoediging en Groet

Psalm 33: 8
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft nbescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Inleidend woord

Smeekgebed

Glorialied 306
Vz. Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Zg. Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Vg. U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen.
Zg. Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Vg. Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming,
liefdes eerste begin, liefdes weg, liefdes volharding.
Zg. Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Vg. Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen,
Zg. lichtende levende God.
Vg. Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft, liefde die blijft.
Zg. Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.

Kinderlied 288
Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal
verteld in mensentaal.

Verhaal voor kleine en grote oren

De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst

– DE SCHRIFTEN –

Gebed bij de opening van de Schriften

Acclamatie bij de opening van de Schriften:
Hoor het woord, het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort.

Schriftlezing OT: Micha 4: 1-5

Lied 447
Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Schriftlezing NT: Johannes 21: 15-24

Lied 649: 1, 2, 3, 4 en 5
O Heer, blijf toch niet vragen.
gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen,
niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.

O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

Gij vraagt ten tweede male.
Gij, herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweede male.

Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is ij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

Ten derde male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.
Ten derde male vraagt Gij.

– UITLEG EN VERKONDIGING-

Lied 649: 6 en 7
Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

O heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.

– GEBEDEN –

Dankgebed, Voorbede, Stil gebed

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Slotlied 650: 1, 2, 3, 4 en 5
De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat zie toeven in het graf.

Omdat zij vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.

De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.

– WEGZENDING EN ZEGEN –

Zegen

Lied 650: 6 en 7
Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer,
valt in de voor* des doods, valt in de aarde neer.
* voor = door ploegen ontstane groef

Al Gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.

 

Bedankt voor het kijken
Gezegende week en graag tot een volgende keer

 

 

laatste nieuws

AANKOMENDE WIJZIGINGEN

Vanaf 01 augustus zijn kerkdiensten tot 14 dagen na de uitzending beschikbaar op deze site en kerkdienstgemist.nl.  Wilt u oudere kerkdiensten bekijken of beluisteren dan dient u contact met ons op te nemen.

Kerkdiensten uit heel Nederland zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

U kunt de betreffende Orde van Dienst ook downloaden via de link links onderaan in het oranje vlak.