Orde van de Dienst

De rechtstreekse link naar de Orde van Dienst c.q. de liturgie vindt u links onderaan elke pagina in het oranje vlak. Klik op de betreffende datum en de Orde van Dienst verschijnt.

Wat, Hoe en Waarom van de

Orde van Dienst c.q. Liturgie

Wat is een Orde van Dienst en Waarom hebben wij zo’n Liturgie 

Volgens het Kerkrecht is het de Kerkenraad die er op toeziet dat de Principes en Elementen van Aanbidding worden nageleefd. Dit is inclusief het gebruik van liturgische formulieren, liederen en goedgekeurde Bijbelvertalingen.
De Kerkenraad mag gebruikmaken van elementen die door de synode [Grieks: σύνοδος (sun=samen en hodos =de weg) ‘samen op weg’] zijn goedgekeurd. Aanpassingen mogen zij doen volgens door de synode goedgekeurde richtlijnen.

De in de kerkdiensten te volgen orde wordt vastgesteld door de kerkenraad waarbij gebruik wordt gemaakt van één van de in het Dienstboek van de Kerk aangereikte Orden voor de Eredienst. Dit geschiedt met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van de predikant voor de bediening van Woord en sacramenten en van de kerkmusicus voor de kerkmuziek.

Kortweg: de Orde van Dienst vloeit voort uit de Principes en Elementen van Aanbidding of zoals een predikant ooit zei: “De gehele Eredienst staat in het teken van Aanbidding.”

Hoe is een Orde van Dienst c.q. Liturgie meestal opgebouwd?

 1. Groet
 2. Voorlezing van de Tien Woorden van God
 3. Het Gebed
 4. De Schriftlezing
 5. De Preek
 6. De Geloofsbelijdenis
 7. Het Dankgebed en de Voorbede
 8. De Zegen

En hoe ziet dat er bij ons uit

Orgelspel

Mededelingen namens de Kerkenraad door de Ouderling van Dienst

INTREDE -de dienst begint

 • Groet en Bemoediging: God groet en bemoedigt u
 • Drempelgebed

aansteken van de op op het altaar staande kaarsen aan de Paaskaars  

 • Smeekgebed en Gloria

DE SCHRIFTEN

verhaal voor de kinderen

 • Gebed om inzicht en begrip bij het lezen van de Bijbel door de Heilige Geest 
 • Uitleg en Verkondiging

GEBEDEN EN GAVEN

 • Voorbeden en stil gebed
 • Inzameling van de gaven

WEGZENDING EN ZEGEN 

 • zegen -de dienst is geëindigd
 • uitgangscollecte

orgelspel 

koffie

De Elementen nader bekeken

De Orde van dienst, de Liturgie zorgt er voor dat er binnen de Protestantse Kerken in Nederland een eenheid ontstaat die herkenbaarheid  is. Daarnaast zorgt de Liturgie ervoor dat de verschillende gemeenschappen binnen de lijntjes blijven kleuren. 

De geschiedenis van de Elementen van de Orde van Dienst is boeiend en gaat ver terug.