De Kerkdienst Live Volgen

vanuit de Oude Blasius te Delden
De uitzendingen zijn op zondag 10:00 uur
en op bijzondere dagen zie agenda

Liturgie

 • Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748): Choralprelude ‘Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort’
 • Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Arie Mulder

– INTREDE –

 • Intredelied 829: 1 en 2
 • Stil gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Lied 829: 3
 • Aansteken van de kaarsen door Femke, het kind van de zondag
 • Smeekgebed
 • Glorialied 195 ‘Gloria Patri’


– DE SCHRIFTEN

 • Verhaal voor grote en kleine oren: De vraag van de eekhoorn
 • Kinderlied 784
 • De kinderen gaan met Mariska naar de kindernevendienst
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Schriftlezing OT: Leviticus 19, 18
 • Lied 568a: Ubi caritas et amor, Deus ibi est
 • Schriftlezing OT: Deuteronomium 6, 5
 • Lied 568a: Ubi caritas et amor, Deus ibi est
 • Schriftlezing NT: Matteus 22, 34-46
 • Lied 568a: Ubi caritas et amor, Deus ibi est
 • Lied 828

</!–more–>

– UITLEG EN VERKONDIGING – Liefde tot God, jezelf en de ander!

 • Lied 828
 • – GEBEDEN –
 • Voorbeden, Stil gebed en aansluiten het Onze Vader
 • Slotlied 791: 1, 3, 4 en 6

– WEGZENDING EN ZEGEN –

 • Zegen

Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748): Choralprelude ‘Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr’

– COLLECTES-

1e collecte voor de Diaconie
Ondersteuning van zwakkeren en kansarmen in onze directe omgeving voor levensonderhoud en bij het zoeken van recht. Geef via rekening van: Diaco- nie Protestantse Gemeente Delden
Onder vermelding van: 2510-1 op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

2e collecte voor de Kerk
De kosten voor de kerkdiensten lopen gewoon door in deze corona tijden. Ook de beelduitzendingen zijn niet gratis. We vragen daarom wat extra bij te dragen om deze uitzendingen mogelijk te blijven houden.
Geef via de rekening van: Protestantse Gemeente Delden
Onder vermelding van: 2510-2 op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91

MEDEDELINGEN

Mondkapje verplicht
Bij het binnengaan en uitgaan van de kerk is het verplicht om een mondkap- je te dragen. Als u eenmaal op uw plaats zit dan kan het mondkapje af wor- den gedaan. Ook proberen we in de dienst het bewegen zoveel mogelijk te beperken.

Komende diensten
Zondag 1 november (ds. D. Juijn): even huisnummers.
Woensdag 4 november 19.00 uur (ds. D. Juijn): even en oneven huisnummers. Zondag 8 november 10.00 uur (ds. D. Juijn): oneven huisnummers.

Gedaachtenisdienst
De gedachtenisdienst, gepland voor 1 november, zal verplaatst worden naar een passend moment op een later tijdstip.
Orde van dienst online

Orde van Dienst
Op de website pgdelden.nl kunt u de gehele orde van dienst downloaden en evt. uitprinten. Ook wordt liederen en lezingen voortaan op “kerkdienstgemist.nl” geplaatst. Dit op wens van meerdere mensen.

Dankdag
Dankdag voor gewas en arbeid
Deze dienst zal plaatsvinden op woensdagavond 4 november om 19.00 uur, waaraan ook de zanggroep zal meewerken. Het is fijn dat er vanuit de Wendezoele een aanbod is gekomen om gewassen aan te leveren voor deze dienst. Daar zijn we erg blij mee.
Bij de uitgang vindt u twee schalen voor de collectes: één voor de diaconie en één voor de kerk
Bedankt voor uw en jouw komst, gezegende week en graag tot volgende week zondag!

laatste nieuws

AANKOMENDE WIJZIGINGEN

Vanaf 01 augustus zijn kerkdiensten tot 14 dagen na de uitzending beschikbaar op deze site en kerkdienstgemist.nl.  Wilt u oudere kerkdiensten bekijken of beluisteren dan dient u contact met ons op te nemen.

Kerkdiensten uit heel Nederland zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.


https://webmail.mijndomein.nl/appsuite/ui#!!&app=io.ox/calendar&folder=cal://0/91&perspective=week